İndir21

Sınırsız Paylaşım Sınırsız Dosya İndirme
Kategoriler
Reklam
    Anasayfa > Ticari Uygulamalar > K Market

K Market


    * acý k veritabaný ve sql uzerine kurulmuþ yapý sý ile, esnek ve istemci/sunucu modelinde calý þ an bir ticari otomasyon ve yonetim sistemidir. kullandý ð ý interbase veri tabaný , yý llardý r stabilitesi kaný tlanmý þ gercek bir sql sunucudur. cok az yonetim gerektirmesi ve otomatik kendini onarma vb. ozellikleri ile yonetim giderlerini minimize etmek isteyen bir cok kuruluþ (abd ordusu dahil) tarafý ndan kullaný lmaktadý r. * sistem, yerel ve uzak ofis að larý uzerinde rahat kullaný mý sað layabilmek icin, ozel cache manager`i ile donatý lmý þ tý r. bu sayede merkez ofisteki sunucuya 56k modem ile yapý lan bað lantý lar uzerinden dahi rahatlý kla kullaný labilir ve kullandý kca cache manager sayesinde, kullaný m ve program reaksiyon hý zý artar. isdn veya adsl þ ebekelerinde ise cok daha rahat ve reaktif kullaný m sað lanabilir. * k.biz, `98, nt, 2001, xp veya linux uzerinde calý þ abilen interbase 6.01 veya uzeri sunuculara bað lanabilir. tek veya iki terminalli ortamlarda sunucu olarak `98 kullaný labilinir. daha fazla kullaný cý gereken sistemlerde nt veya uzeri onerilir. ayný donaný m ile, interbase, linux sunucu uzerinde yaklaþ ý k %30 daha fazla performans gosterdið i bir cok deð iþ ik veritabaný sunucusunda gorulmuþ tur. * Ý þ modelleri, coð unlukla stored procedure ve trigger`lar kullaný larak veri tabaný sunucusuna yuklenmiþ , bu sayede hem iþ leyiþ hý zý hem de yeni iþ modeli deð iþ ikliklerine rahat adapte edilebilecek yapý ya kavuþ turulmuþ tur. * k.biz program menuleri istendið i gibi organize edilebilinir, istenen yeni raporlar entegre sql raporlama sistemi ile kolaylý kla oluþ turulabilinir ve oluþ turulan raporlar menulere eklenebilir. * sisteme yeni moduller eklemek veya yeni ozellikler eklemek cok kolaylaþ tý rý lmý þ bu sayede deð iþ ik kuruluþ larý n deð iþ en isteklerine uyabilecek ek moduller rahat ve hý zlý þ ekilde oluþ turulup sisteme entegre edilebilmektedir. sistemdeki modullerden bazý larý * alý m-satý m(fatura,Ý rsaliye,sipariþ ,teklif vb. iþ lemler).. alý þ ,satý þ ,Ý ade, konsinye vb. belgeler, devir,uretimden giriþ fiþ leri vb. stok fiþ leri. * stok yonetimi stok kartlarý ve stok fiþ leri. lifo/fifo raporlarý .,otomatik fiyat ve kdv ayarlama,stok maliyet atama iþ lemleri, lot/bin toplamlarý , seri no listeleri vb raporlarý .. * cari/bankalar ve iþ lemleri.. cari raporlar, adat raporu,yaþ landý rma raporlarý .. * finans kasa,doviz, cek/senet ve kredi kartý iþ lemleri. yaþ landý rma raporlarý , aylý k kesilen cekler vb raporlar.. * muhasebe ve muhasebe entegrasyon sistemi,mali tablolar,beyannameler.. otomatik hesap planý , isten hesaplarda istenen seviyede alt hesap acý labilir. resmi defterler standart surekli formlara basý labilir, mali tablolar istenildið i gibi duzenlenebilir, 1015a, 1015s, form01a,form02b,form03c,1032gec,1003muh hazý r beyanname tasarý mlarý ile, sisteme entegre beyannamelerinizi hazý rlatabilir ve bastý rabilirsiniz. * lot/bin ve seri no takibi.. giriþ /cý ký þ ý yapý lan stoklar icin lot/bin ve seri no takibi yapabilir. stok kodu gereken yerlerde girilen seri nolarý kullanabilirsiniz. * belge onay mekanizmasý .. fatura, irs. vb belgeler ile muhasebe fiþ leri, uzerlerindeki tutarlar baz alý narak belirlenmiþ kullaný cý lar tarafý ndan onaylanabilir, gerekirse onaylanmamý þ belgeler basý lamaz. * belge guvenlik sistemi.. girilen belgelere verilecek guvenlik kodlarý ile, istenen belgeler istenen kullaný cý lardan gizlenebilir ve gormeleri engellenebilir. * uretim takip ve maliyet muhasebesi,kademeli uretim takibi.. Ý stenen derinlikte ve miktarda recete taný mlanabilir. recetelerde verilen kademe kodlarý ile, uretim emirleri, uretim hangi kademede ise o kademeye kadar tuketilen hammaddeler stoklardan cekilir. * dovizli calý þ ma.. doviz modulu, yerel ve sistem para birimi olarak iki para birimi ile butun iþ lemleri takip eder. gunluk kurlarý n giriþ i ve takibi bu modulde yapý labilir. * olivetti 6505 pos`larla tam entegre 6505 pos sistemlerle tam entegrasyon.. * sharp,ol57000,ol6000,ol6010 yazarkasalarla entegrasyon yazarkasalarla bilgi alý þ /veriþ i * barkodlu etiketleme eltron,tec,valentin,zebra,facit,datamax vb marka barkod yazý cý lar ile her turlu tasarlanabilen etiketler * ksistem restoran yonetim sistemi ile tam entegre, wifi/pocket pc ler ile adisyon takibi ve tam entegre restoran yonetim sistemiK Market Screenshot

K Market indir

K Market Özellikleri
Tarih: May 25, 2007
Program Boyutu : 6000
Versiyon: 7.00
Lisans: Shareware
Hit: 450
Dil: Turkce
İşletim Sistemi: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Etiketler: K Market

K Market indir

Benzer Programlar
Extra Stok V 1.0
extra stok v1.0 barkod sistemine uygundur. barkod okuyucu yardimi ile hizli bir sekilde stok giris, cikis islemlerinizi yapabilir, stok giris - cikis hareket raporlarini detayli bir sekilde takip edeb ..
Extra Cari V 1.0
extra carİ v 1.0 programi ile cari hesaplarinizi, kasa hesaplarinizi, banka hesaplarinizi takip edebilir ve raporlarinizi alabilirsiniz.borclu cari hesaplar menusunde musteri hesaplarinizi takip ede ..
Extra Sozlesme V 1.0
extra sozlesme v 1.0 programi ile satis sozlesmelerinizi, stok hareketlerinizi, cari hareketlerinizi, kasa hareketlerinizi, banka hareketlerinizi hizli bir sekilde takip edebilirsiniz.satis sozlesme ..
Extra Fatura V 1.0
extra fatura v 1.0 programi ile fatura hareketlerinizi, İrsaliye hareketlerinizi, stok hareketlerinizi, cari hareketlerinizi, kasa hareketlerinizi, banka hareketlerinizi hizli bir sekilde takip edebi ..
Kutuphane
kutuphanenizdeki kitaplarin takibini,hangi kitabin ve kac tanesinin kimde oldugunu, okuyucunun iade etmedigi kitaplari kolaylikla takip edebilirsiniz.okuyucuya verdiginiz kitap sayisi kutuphane mevcud ..
Anasayfa | İletişim | Rss | Sitemap
Copyright 2007-2013 İndir21
Diğer Sitelerimiz: Kız Oyunu | Oyun